úvodní stránka | tisknout stránky | mapa stránek

Jste zde: Úvodní stránka >  Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Obec Maletín

2. Důvod a způsob založení

Obec Maletín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 12.4.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Maletín
Maletín 21
78901 Zábřeh
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 6:30 - 11:30, 12:00 - 17:00 - podatelna        

Úterý: 6:30 - 11:30, 12:00 - 15:00 - podatelna

Středa: 6:30 - 11:30, 12:00 - 16:00 - podatelna          

Čtvrtek: 6:30 - 11:30, 12:00 - 15:00 - podatelna

Pátek: 6:30 - 11:30 - podatelna

4.4 Telefonní čísla 583 448 122 4.5 Čísla faxu 583 448 122 4.6 Adresa internetové stránky http://www.maletin.cz 4.7 Adresa e-podatelny 4.8 Další elektronické adresy ou-maletin@iol.cz 4.9 ID datové schránky obec m8bbjpu

5. Případné platby lze poukázat 8829841/0100 / KB Zábřeh

6. IČ 00302988

7. DIČ CZ00302988

8. Rozpočet Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Maletín zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·        na úřední desce

·        prostřednictvím Maletínského zpravodaje

·        na internetové úřední desce na adrese:

www.maletin.cz

·        informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

osobně na Obecním úřadě v Maletíně v úředních dnech a v úředních hodinách:

telefonicky na tel. č.: 583 448 122

Písemně

na adrese: Maletín 21

faxem na fax. č.: 583 448 122

Elektronickou poštou

e-mail: ou-maletin@iol.cz

(v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·        utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·        obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·        skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·        skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

10. Příjem stížností a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Maletín č.p. 21

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: ou-maletin@iol.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta(-tka).

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Olomouci.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací http://portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Maletín jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.

·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Maletín, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

OBEC MALETÍN, okres Šumperk

Zastupitelstvo obce Maletín se rozhodlo dne 26. února 2004 vydat dle usnesení § 84 zákona ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tento

 

CENÍK

č. 03/2004 platný od 1. března 2004

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

kopírování  A4 jednostranně                                  2,-

kopírování A4 oboustranně                                   4,-

kopírování A3 jednostranně                                  3,-

kopírování A3 oboustranně                                   6,-

kopírování na disketu 3,5“                                   20,-

odborný zaměstnanec ve tř. 9                               25,- za každých 15 min.

telefon dle skutečných nákladů firmy CONTACTEL

fax                                                            10,- Kč/ 1 stránka

Požadavky na poskytnutí informací je nutno uplatnit písemně. Vyřízení podle povahy žádané informace 3 – 7 pracovních dnů.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva

 

Kontakty 

Obec Maletín
Maletín 21
78901 Zábřeh

tel: 583 448 122
email: ou-maletin@iol.cz


další kontakty    větší a podrobnější mapa

Napište nám 

Uvítáme Vaše připomínky k obsahu stránek.,


Anketa 

 

© Obec Maletín   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   Počet návštěv (od 26.7.2011):